RABAT 20 BATES NOWY v2

Instrukcja

Dystrybutor:
Tarmax Sp. z o.o. ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów

Dystrybutor główny:
Wolverine World Wide, Rockford, Michigan, USA

Jednostka certyfikująca:
SATRA Technology Centre, Kettering, Northants, NN16 9JH, U.K. (Notified Body No. 0321).
ITS (Leicester) LTD., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WR, U.K. (Notified Body No. 0362).

Niniejsze obuwie zostało sklasyfikowane jako indywidualny sprzęt ochronny ( Personal Protective Equipment, PPE ) przez Europejską Dyrektywę 89/686/EEC i zostało uznane jako zgodne z wyżej wymienioną dyrektywą na zasadach określonych w Europejskim Standardzie EN ISO 20345:2004 dotyczącym obuwia zabezpieczonego, EN ISO 20346:2004 dotyczącym obuwia ochronnego lub EN ISO 20347:2004 odnoszącym się do obuia roboczego – stosownie do oznaczeń na produkcie.

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ

Obuwie zostało zaprojektowane z myślą o zredukowaniu ryzyka obrażeń ciała w kontakcie z zagrożeniami określonymi w oznaczeniach na produkcie ( patrz kody oznaczeń podane poniżej ). Jednakże trzeba zawsze pamiętać, że żaden indywidualny sprzęt ochronny nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa i dlatego w czasie wykonywania czynności wysokiego ryzyka wymagana jest szczególna ostrożność.

OBUWIE NIE MOŻE BYĆ W ŻADEN SPOSÓB MODYFIKOWANE, PONIEWAŻ MOGŁOBY TO MIEĆ WPŁYW NA JEGO WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE

ZASTOSOWANIE I OGRANICZENIA UŻYTKOWNIKA – Obuwie zostało przetestowane według standardów EN ISO odpowiednich dla rodzaju właściwości ochronnych, określonych na produkcie przy pomocy niżej opisanych kodów oznaczeń. Należy jednak zawsze upewnić się czy obuwie jest odpowiednie do użytkowania w określonych warunkach.

DOPASOWANIE I ROZMIAR - Przy zakładaniu i zdejmowaniu produktu należy zawsze całkowicie rozpiąć system zapięć. Należy nosić obuwie tylko we właściwym rozmiarze. Obuwie zbyt luźne lub zbyt ciasne ograniczać będzie swobodę ruchów i nie zapewni optymalnego zabezpieczenia. Oznaczenie rozmiaru umieszczone jest na produkcie.

KOMPATYBILNOŚĆ - Dla zwiększenia funkcji ochronnej, w niektórych przypadkach może być konieczne noszenie obuwia z dodatkowym sprzętem PPE, na przykład ze spodniami ochronnymi lub getrami. W takim przypadku przed przystąpieniem do wykonywania czynności podwyższonego ryzyka należy sprawdzić u dostawcy sprzętu czy wszystkie stosowane produkty są wzajemnie kompatybilne i czy mogą być użytkowane w danej systuacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT - Nie używane obuwie należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Nigdy nie należy przechowywać obuwia przyciśniętego ciężkimi przedmiotami ani w kontakcie z ostrymi przedmiotami. Jeżeli obuwie jest zamoczone, należy przed odłożeniem go na przechowanie wysuszyć je wolno i w sposób naturalny, bez wystawiania na bezpośrednie działanie źródeł ciepła. Do transportu obuwa używac należy odpowiednich opakowań ochronnych, przykładowo oryginalnego opakowania.

Dla obuwia przechowywanego w normalnych warunkach ( temperatura i wilgotność ) okres przydatności do użytku zasadniczo trwa:
- przez 10 lat od daty produkcji w przypadku obuwia na gumowej podeszwie
- przez 3 lata od daty produkcji w przypadku podeszwy z poliuretanu

NAPRAWA – Jeśli obuwie uległo zniszczeniu, NIE będzie ono gwarantowało optymalnego zabezpieczenia, Dlatego powinno być w miarę możliwości jak najszybciej zastąpione nowym. Nigdy świadomie nie zakładaj uszkodzonego obuwia do wykonywania czynności podwyższonego ryzyka. Jeśli nie ma pewności co do stopnia uszkodzonego obuwia, należy przed jego użyciem skonsultować się z dostawcą.

KONSERWACJA - Obuwie należy regularnie czyścić zalecanymi do tego wysokiej jakości środkami czyszczącymi. NIGDY nie należy używać do czyszczenia żrących lub korodujących środków.

ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG – Stwierdzono, że podeszwa obuwia spełnia przynajmniej jeden z następujących wymogów w zakresie odporności na poślizg:

Procedura testowa Testowana powierzchnia (e) Współczynnik tarcia
EN 13287:2004 Płytki ceramiczne pokryte detergentem laurylosiarczanu sodu Część płaska >= 0,32 i pięta >= 0,28
SATRA TM144:1999 Suche i mokre płytki klinkierowe oraz mokra stal nierdzewna Przód buta >= 0,4 i pięta >= 0,4

OSTRZEŻENIE – Obuwia nie należy nosić bez skarpet.

SKARPETY WEWNĘTRZNE – Obuwie wyposażone w wymienialne skarpety wewnętrzne było testowane razem ze skarpetami. Skarpety wewnętrzne powinny być noszone razem z obuwiem. Skarpety te mogą być zastąpione wyłącznie podobnym gatunkiem skarpet wewnętrznych dostarczanych przez tego samego producenta. Jeśli obuwie nie jest wyposażone w skarpety wewnętrzne, nie należy go nosić z innymi skarpetami tego typu, aby nie naruszać jego właściwości ochronnych.

TRWAŁOŚĆ – Przydatność obuwia do użytku zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób i gdzie jest ono użytkowane oraz od sposobu jego konserwacji. Jest więc bardzo ważne, aby dokładnie sprawdzać obuwie przed użyciem i wymienić je na inne, jeśli tylko okaże się niezdatne do dalszego użytku. Należy zwracać baczną uwagę na stan szwów i cholewek, ścieranie żłobień na podeszwie oraz stan spojenia pomiędzy cholewką i podeszwą.

OZNACZENIA – Produkt jest znakowany następującymi rodzajami informacji:

CE – Oznaczenie CE
8 USA 7 UK 41 EUR – Rozmiar USA, Rozmiar UK, Rozmiar EUR
GC – Kod dla oznaczenia zakładu, gdzie wyprodukowano obuwie
NO.0321 – Numer jednostki homologoacyjnej
STOCK NO. 09451 – Identyfikator produktu
ENISO 20347 – Norma europejska
OB E HRO – Klasyfikacja ochronna obuwia ( włącznie z opcjonalnymi właściwościami )
09-05 – Data produkcji ( może być pominięta – patrz niżej )

Data produkcji może być podana na samym bucie lub na taśmie tekstylnej przyszytej do krawędzi języka prawego buta, na której umieszczony jest kod oznaczający datę produkcji. Na taśmie wydrukowanych jest sześć liter kodu, począwszy od litery W oznaczającej Wolverine, druga litera oznacza miesiąc produkcji ( od A= styczeń do L= grudzień ). Trzecia kolejna litera oznacza rok produkcji ( N= 2004, P= 2005, Q= 2006 itd. ). Ostatnia litera czteroliterowego kodu reprezentuje fabrykę, gdzie wyprodukowano obuwie. Więcej informacji na temat oznaczeń kodowych można uzyskać w Wolverine World Wide, Inc.

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ KODOWYCH DLA TYPU ZABEZPIECZENIA OFEROWANEGO PRZEZ OBUWIE

EN ISO 20345:2004 – SB Wyposażone w ochronną nakładkę na czubek buta testowaną w warunkach 200 J energii uderzeniowej i 15 kN siły ciężkości
EN ISO 20346:2004 – PB Wyposażone w ochronną nakładkę na czubek buta testowaną w warunkach 100 J energii uderzeniowej i 10 kN siły ciężkości
EN ISO 20347:2004 – OB UWAGA – Brak ochronnej nakładki na czubek buta, ale obuwie musi posiadać jedną z “opcjonalnych” właściwości ochronnych podanych niżej i oznaczonych symbolem +

OZNCZENIA KODOWE DLA OPCJONALNYCH KATEGORII OCHRONNYCH


Izolacja od wysokich temperatur
HRO Odporna na wysoką temperaturę podeszwa zewnętrzna wykonana z tworzywa testowanego w 300C
P+ Nieprzenikliwa podeszwa zewnętrzna testowana przy obciążeniu 1100 Newtonów
A+ Rezystancja elektryczna pomiędzy stopą i podłożem pomiędzy 0,1 i 1000 Mega Ohmów
C+ Rezystancja elektryczna pomiędzy stopą i podłożem mniejsza niż 0,1 Mega Ohmów
C|+ Izolacja od niskich temperatur
H|+
E+ Absorpcja energii w części pięty testowana przy 20 Joulach
WRU Skórzana cholewka odporna na wodę
AN+ Zabezpieczenie kostki
WR+ Obuwie odporne na wodę
CR Obuwie odporne na przebicie ( nie stosowane w obuwie EN ISO 20347 )
M Ochrona śródstopia do 100 J energii uderzeniowej ( nie stosowane w obuwiu EN ISO 20347 )
FO Odporne na oleje paliwowe ( opcjonalna własność tylko dla obuwia EN ISO 20347 )

Ponadto stosuje się następujące skrótowe oznaczenia kodowe dla zwykle używanych kombinacji opcjonalnych kategorii ochronnych odla obuwia EN ISO 20345:

S1 = Cholewka wykonana z materiału innego niż kauczuk lub polimer + zabudowana pięta + SB + A + E

S2 = S1 + WRU

S3 = S2 + P + bieżnikowanie podeszwy

Podobne skrótowe oznaczenia kodowe stosuje się dla obuwia EN ISO 20346 ( P1 do P3 ) i obuwia EN ISO 20347 ( O1 do O3 ).

Uwaga: W obuwiu EN ISO 20347 skrótowy kod O1 oznacza odporność na oleje napędowe (FO)

OBUWIE ANTYSTATYCZNE

Obuwie antystatyczne powinno być używane, kiedy konieczne jest zmniejszenie nagromadzonego ładunku elektrostatycznego przez jego rozproszenie, co zapobiega zapaleniu się łatwopalnych substancji i gazów oraz kiedy ryzyko porażenia sprzętem elektrycznym lub przewodami pod napięciem nie zostało całkowicie wyeliminowane. Należy jednak zaznaczyć, że antystatyczne obuwie nie gwarantuje wystarczającej ochrony przed porażeniem prądem, ponieważ zapewnia jedynie rezystancję pomiędzy stopą i podłożem. Jeśli nie wyeliminowano całkowicie ryzyka porażenia prądem, konieczne jest przedsięwzięcie dodatkowych środków w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. Środki te oraz dodatkowe testy wymienione poniżej powinny stanowić integralną część programu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy.

Z doświadczenia wiadomo, że dla celów antystatycznych produkt powinien w trakcie użytkowania posiadać rezystancję elektryczną poniżej 1000 Mega Omów. Wartość 100 Kilo Omów podaje się jako najniższą wartość graniczną rezystancji nowego produktu, konieczną do zapewnienia minimum ochrony przed groźbą porażenia prądem lub pożaru w sytuacjach awarii sprzętu elektrycznego działającego przy napięciu 250 Volt. Jednak użytkownicy muszą zdawać sobie sprawę, że w pewnych okolicznościach ochronne działanie obuwia może być niewystarczające i zawsze należy podejmować dodatkowe środki w celu zabezpieczenia pracownika.

Rezystancja elektryczna obuwia tego typu może ulec istotnej zmianie wskutek zginania, zaniczyszczenia i zawilgocenia obuwia. W warunkach zawilgocenia obuwie nie będzie spełniać swojej ochronnej funkcji. Dlatego też konieczne jest sprawdzanie czy produkt jest w stanie realizować wyznaczoną funkcję rozpraszania ładunków elektrostatycznychn oraz właściwa jego konserwacja przez okres użytkowania. Zaleca się, aby użytkownik przeprowadzał częste okresowe testowanie obuwia pod kątem jego rezystancji elektrycznej.

Obuwie klasy I może w miarę używania przez długi czas wchłonąć pewną ilość wilgoci i zacząć przewodzić elktryczność w czasie pracy w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

Jeżeli obuwie jest noszone w warunkach zawilgocenia i dojdzie do przesiąknięcia materiału, z którego wykonana jest podeszwa, użytkownik powinien zawsze sprawdzić właściwości elektryczne obuwia przed wejściem na teren podwyższonego ryzyka.

Przy używaniu obuwia antystatycznego rezystancja podłoża powinna być taka, aby nie niwelować ochronnego działania obuwia.

W czasie użytkowania nie należy wprowadzać pomiędzy wewnętrzną podeszwę butów i stopę użytkownika żadnych dodatkowych elementów izolacyjnych, z wyjątkiem zwykłych skarpet. Jeśli pomiędzy wewnętrzną podeszwą i stopą znajdują się dodatkowe warstwy, to utworzone w ten sposób połączenie obuwia z dodatkowym wkładem powinno być sprawdzone pod kątem właściwości elektrycznych.